Web Server

Met de zojuist gebouwde virtuele server is het mogelijk elke website te draaien. Ook installatie van WordPress of Joomla is zonder meer mogelijk. Alle inhoud van je website moet worden geplaatst in /var/www.

Wanneer je je website baseert op php dan wil je waarschijnlijk geen index.html bestand gebruiken maar een index.php. Dit kan door een kleine aanpassing in de configuratie van Apache. Als de website op de standaard locatie draait edit dan het volgende bestand:
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

Zoek in het bestand het volgende gedeelte op en voeg het vet gedrukte gedeelte tekst toe:

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
DirectoryIndex index.php
Order allow,deny
allow from all
<Directory>

Daarna moet Apache opnieuw worden geïnitialiseerd:
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Nu zal de website worden gestart vanuit het bestand index.php!

Laatst bijgewerkt op 6 januari 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *