NextCloud installeren

Maak eerst een gebruiker en database aan in MariaDB:
sudo mysql -u root -p
Gebruik een sterk wachtwoord voor ‘password’ in de commando’s hieronder. Vervolgens voor de volgende commando’s uit. Let op de puntkomma achter elk commando:
CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER ‘ncroot’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’;
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO ‘ncroot’@’localhost’;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

vervolgens start MariaDB opnieuw:

sudo systemctl restart mariadb

Installeer NextCloud

Download het zip-archief van de NextCloud-server naar uw server. Zoek de nieuwste versie op (20.0.1) ten tijde van dit schrijven. Mogelijk moet u het versienummer wijzigen. Ga naar https://nextcloud.com/install en klik op de download button. Daar vindt u het laatste versienummer. Vervolgens kan binnen Ubuntu het bestand worden gedownload:
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-21.0.1.zip
Installeer unzip utility:
sudo apt install unzip
Nu kan je NextCloud uitpakken door:
unzip nextcloud-21.0.1.zip
Door het gedownloade bestand uit te pakken, wordt een nieuwe map met de naam nextcloud aangemaakt in de huidige werkdirectory. Kopieer de nieuwe map en alle bijbehorende inhoud naar de document root van de Apache-server.

sudo mv -r nextcloud /var/www/

Standaard staat de datamap in de map /var/www/nextcloud wat niet raadzaam is. Beter is het de gegevensdirectory te plaatsen op een grotere harde schijf in het systeem. Voor Hover is de harddisk gemount in de /media directory met als naam d1. We maken een datadirectory voor NextCloud aan:

sudo md /media/d1/nextcloud

Corrigeer de rechten van de aangemaakte directories:

sudo chown www-data:www-data /var/www/nextcloud/ -R
sudo chown www-data:www-data /media/d1/nextcloud/ -R

Creeër een Apache Virtual Host File voor NextCloud

Nu maken we een nextcloud.conf aan in de /etc/apache2/sites-available directory:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

Kopieer en plak de volgende regels in het bestand. Vervang locaties en namen als dat nodig is. Let op dat de servernaam de naam van de site is waar NextCloud naar verwezen wordt.

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/nextcloud
ServerName www.yourdomain.com

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

<Directory /var/www/nextcloud/>
Require all granted
AllowOverride All
Options FollowSymLinks MultiViews

<IfModule mod_dav.c>
Dav off
</IfModule>

SetEnv HOME /var/www/nextcloud
SetEnv HTTP_HOME /var/www/nextcloud
Satisfy Any
</Directory>
</VirtualHost>

Sla het bestand op. Dan maak een symbolic link naar /etc/apache2/sites-enabled/

sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud.conf

Enable de volgende Apache modules. Je zal er verschillende vinden die al zijn aangezet, dit is om zeker te weten dat ze aan staan.

sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod headers
sudo a2enmod env
sudo a2enmod dir
sudo a2enmod mime
sudo a2enmod setenvif
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl

Herstart Apache zodat de Apache en PHP modules opnieuw worden geladen:

sudo systemctl restart apache2

Voer verder de installatie in je Web Browser uit

Nu in je webbrowser type je je domeinnaam of het ip adres in. Bijvoorbeeld:

ipvanjeserver/nextcloud
Als het goed is start een dialoog in je webbrowser. Beantwoord de vragen en invulvelden. Let daar bij er op dat de datadirectory wordt aangegeven die eerder is aangemaakt.

 

Laatst bijgewerkt op 17 april 2021